Monthly Archives: Červenec 2015

kontakty

Kdo jsme?

Přemýšlíte nad tím, že platíte již roky externího poradce na oblast v BOZP/PO/ŽP, dodal vám několik šanonů dokumentace, kde jste platili za stránku. Když se zamyslíte, tak vlastně nevíte, co je uvnitř, roky se nic zvláštního neděje, kontroly jste přečkali, ale chtěli byste vidět, že vaše firma je zdravější, zaměstnanci nemají úrazy a dodržují pravidla bezpečnosti?

Virální změny kultury BOZP

Změna kultury bezpečnosti provedená zevnitř

Bezpečnost a ochrana zdraví je prioritizována v mnoha průmyslových odvětvích pod hlavičkou a logem „Safety first“. Organizace v České republice vynakládají mezi 5-15.000 Kč ne bezpečností a technicko-legislativní vzdělávání svých zaměstnanců, což tvoří významnou část rozpočtu na lidskou sílu. I jeden úraz je pro mnohé společnosti příliš mnoho a zaujímají obecnou premisu, že všem úrazům se dá předcházet. Ekonomické náklady za ztrátu času v důsledku incidentu jsou značné, při průměrné době výpadku kolem 35-48 dnů v průmyslu na jeden pracovní úraz, pak náklady i s léčbou a náhradami kolem 100.000 Kč. Co z toho, že část uhradí pojišťovna, hospodářskému růstu a produktivně hrubého domácího produktu takové utrácení zrovna nepřidává.

Školení BOZP a PO pro zaměstnance v cizím jazyce

Zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele v §103 (1) f zajistit podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny v oblasti ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví. Řádné seznámení vyžaduje, aby zaměstnanec předpisům porozuměl a tyto pochopil. Zaměstnanec svým podpisem musí potvrdit, že byl seznámen s bezpečnostními předpisy a že všechny předané informace jsou srozumitelné, a že vše dostatečně pochopil. Tento požadavek se vztahuje rovnocenně jak na vlastní zaměstnance, tak zaměstnance agentury práce, viz §309 ZP. Žádný předpis nestanovuje, že by měl být přítomen tlumočník. K vyvinění se odpovědnosti plně či částečně je však nutné doložit dle § 367 ZP, že zaměstnanec byl seznámen opravdu řádně. Nabízíme proto nejčastější školení v angličtině, němčině a ruštině.

Moderní mytologie zdraví

Medicína vědecky podložená, a nebo alternativní?

Jaké máme argumenty proto, abychom uznávali ona „vědecky podložená fakta“ současné medicíny? Jako profese, má medicína své zvláštní privilegium v naší společnosti. Praktičtí lékaři jsou de facto licencováni, což jim dává výhradní práva vykonávat své povolání výměnou za požadavky k zajištění kontroly kvality a etické chování. Touto licencí je jejich členství v České lékařské komoře, jejich vysokoškolský diplom, oborová atestace a na konci stojí smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Zdravotní profese také těží z veřejného financování lékařského výzkumu, vzdělávání a péčí o pacienty. Výměnou za poskytování podpory z veřejných zdrojů, má veřejnost právo požadovat po zákonodárcích právní předpisy, jejichž cílem je zajistit poctivost, transparentnost a kvalitu zdravotnické péče a služeb. Takové záruky jsou možné pouze v rámci přísně vědecké praxe.